(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец договора ипотеки

Подробнее о Договоре ипотеки: здесь, здесь, здесь и здесь

Договір іпотеки
Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, ______ місяця, ______ числа Ми, ПІБ_______, _______ року народження, податковий номер ________, що проживаю за адресою: _____________, іменований далі як "ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ", - з однієї сторони, та ПІБ_______, _______ року народження, податковий номер ________, що проживаю за адресою: _____________, іменований далі як "ІПОТЕКОДАВЕЦЬ", - з другої сторони, надалі разом - Сторони, уклали цей договір про таке: І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ у забезпечення виконання зобов'язань за Договором Позики, що посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________ від ______ року за нотаріальним реєстровим № ________, із всіма змінами і доповненнями до нього, якщо такі будуть (далі - Договір Позики), укладеним між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ і ІПОТЕКОДАВЦЕМ, передає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ в іпотеку нерухоме майно, зазначене у пункті 2.1. цього Договору, що надалі іменується "Предмет іпотеки", а ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ приймає його в іпотеку та набуває право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета іпотеки у повному обсязі переважно перед іншими кредиторами ІПОТЕКОДАВЦЯ. Даний договір забезпечує всі вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, як Позикодавця за умовами Договору Позики. За умовами Договору Позики ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ: - повернути в строк до _______ року (словами року) грошові кошти (позику) шляхом БЕЗГОТІВКОВОГО ПЕРЕРАХУВАННЯ в сумі _______,00 (словами) гривень, нуль копійок, що за погодженням Сторін відповідно до частини 2 статті 524 та частини 2 статті 533 Цивільного кодексу України дорівнює еквіваленту 30 000,00 (словами) доларів США, нуль центів, за офіційним курсом НБУ (7,993 гривень України дорівнює 1,00 Долару) станом на день укладення цього Договору. - повернути ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ документально підтвердженні витрати, що безпосередньо пов'язані з повним виконанням цього Договору та Договору Позики. 1.2. За даним договором заставна ІПОТЕКОДАВЦЕМ не видається. ІІ. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 2.1. Предметом іпотеки є: ў КВАРТИРА (надалі за текстом - нерухомість) за номером _(____) корпус _(____)у будинку за номером __(_______) по вулиці __________ в місті Києві. Нерухомість складається з _ (____) кімнат. Загальна площа - ___,00 кв. м., житлова площа - ___,00 кв. м. ў Нерухомість, що відчужується, належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом ОКРУГ ПІБ____ ________ року за р.н. 7777, що підтверджується відповідно до Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ________, що виданий _______ року ким виданий. ў Згідно Висновку про вартість майна, складеного _______ року найменування оцінювача, ринкова вартість майна, становить ________,00 (словами) гривень, нуль копійок. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № _____ від ______ року. ў Згідно з Довідкою № ______, виданою ким видана _______ року, в нерухомості, яка відчужується за цим Договором, малолітні та неповнолітні не зареєстровані. 2.2. Сторони за взаємною домовленістю на дату укладення цього договору оцінюють Предмет іпотеки в _______,00 (словами) гривень, нуль копійок, (надалі - "Вартість предмета іпотеки"). 2.3. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що на дату укладення цього договору та протягом строку його дії: 2.3.1. На підставах, передбачених чинним законодавством України, він має право надавати Предмет іпотеки в іпотеку. Дієздатність ІПОТЕКОДАВЦЯ жодним чином не обмежена і він має повне нічим не обмежене право укласти і виконати цей Договір та відповідати по всіх зобов'язаннях. 2.3.2. На підставах, передбачених чинним законодавством України на Предмет іпотеки може бути звернене стягнення без жодних обмежень. 2.3.3. Предмет іпотеки вільний від зобов'язань, крім тих, що передбачені цим Договором. Предмет іпотеки зареєстрований у встановленому законом порядку, він належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на праві власності і може бути відчужений ІПОТЕКОДАВЦЕМ. Предмет іпотеки не відчужений і не обтяжений жодним чином, зокрема, не є об'єктом речових прав будь-якої третьої особи, не переданий у користування (найм, оренду, лізинг, позичку), у іпотеку, у довірчу власність (в управління), не підлягає притриманню, не внесений у спільну діяльність, на нього не накладений арешт або заборона відчуження, відсутні жодні інші права та вимоги третіх осіб на Предмет іпотеки. 2.3.4. Предмет іпотеки не є предметом спору у суді будь-якої інстанції та компетенції; стосовно Предмету іпотеки не винесено судових рішень на користь третіх осіб, Предмет іпотеки не є предметом обтяжень та зобов'язань, які можуть впливати на правомірність іпотеки (судових арештів та ін.). До Предмету іпотеки не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Предмету іпотеки, крім випадків, передбачених цим Договором. Не існує ніяких дій з боку будь-якого суду або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань за цим Договором, визнання його недійсним чи неукладеним, зокрема, жодним судом або третейським судом не винесене рішення (постанова) про стягнення з ІПОТЕКОДАВЦЯ коштів на користь третьої особи як на території України так і за її межами. 2.3.5. Предмет іпотеки боргом за послуги і податки не обтяжений. 2.3.6. Йому відомі умови Договору позики, а також положення чинного законодавства, що при зміні змісту забезпеченого цією іпотекою зобов'язання за Договором позики, а також при переході прав на предмет іпотеки від ІПОТЕКОДАВЦЯ до іншої особи (в порядку спадкування або правонаступництва) іпотека є дійсною для набувача Предмета іпотеки. 2.3.7. На момент передачі Предмету іпотеки в іпотеку не існує виданих ІПОТЕКОДАВЦЕМ третім особам довіреностей, які посвідчують право відчуження чи будь-якого іншого способу розпорядження Предметом іпотеки, що мають юридичну силу, в тому числі будь-яких Дублікатів правовстановлювальних документів на предмет Договору. 2.3.8. Правочин щодо відчуження або обмеження ІПОТЕКОДАВЦЕМ переданого в іпотеку за цим договором майна, або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ є недійсним. 2.3.9. На момент укладення цього договору "ІПОТЕКОДАВЕЦЬ" у шлюбі не перебуває, у фактичних шлюбних відносинах, або у будь-яких інших шлюбних відносинах не перебуває і не перебувала, про що нею надана окрема Заява від _______ року, зміст якої особисто під розписку доведений до нотаріусом до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ. 2.3.10. Предмет іпотеки не знаходиться у спільній власності та не є часткою, паєм, не внесений в якості вкладу до статутного капіталу будь-якої юридичної особи, крім передбаченого цим договором. 2.3.11. Усі документи ІПОТЕКОДАВЦЯ, що надані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ у зв'язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату укладання цього договору є повністю достовірними. 2.3.12. Площа та інші характеристики Предмета іпотеки, наведені у відповідних Витягах та/або Виписках з відповідних реєстрів, що зазначені в цьому Договорі, відповідають дійсності, Предмет іпотеки не зазнав реконструкції, перебудування, перепланування, переобладнання, перетворення, або іншого впливу, який міг б привести до зміни його площі або інших згаданих характеристик. 2.3.13. Предмет іпотеки не є національною, культурною або історичною цінністю (об'єктом культурної спадщини, пам'яткою історії та культури), не занесений і не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України або до Державного реєстру національної культурної спадщини та не відноситься до відповідного виду нерухомості на яку у випадку відчуження необхідно отримувати відповідний дозвіл, згоду на відчуження, тощо. 2.3.14. Передача Предмета іпотеки в іпотеку не порушує права та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, та інших осіб, яких ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором, оскільки Предмет іпотеки не є єдиним придатним для цих осіб містом проживання. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ гарантує, що малолітні або неповнолітні особи не мають права власності або права користування Предметом іпотеки. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ стверджує, що за адресою місцезнаходження Предмета іпотеки не проживають та не зареєстровані та не мають право користування малолітні та/чи неповнолітні діти, а також будь-які інші особи, яких за законом чи за договором повинен утримувати ІПОТЕКОДАВЕЦЬ. 2.3.15. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ розуміє власну відповідальність за будь-які втрати, яких зазнає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ через те, що будь-які інші сторони, крім ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, матимуть якісь права на Предмет іпотеки. Крім того, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язується захищати право власності на Предмет іпотеки від претензій на права власності зі сторони будь-кого, крім ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 2.3.16. Відсутні будь-які інші обставини, що обмежують ІПОТЕКОДАВЦЯ в укладенні та виконанні цього Договору. 2.4. На момент укладення цього договору ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ у шлюбі не перебуває, у фактичних шлюбних відносинах, або у будь-яких інших шлюбних відносинах не перебуває і не перебував, про що ним надана окрема Заява від ________ року, зміст якої особисто під розписку доведений до нотаріусом до ІПОТЕКОДАВЦЯ. 2.5. Забезпечення та гарантії, викладені у п. 2.3. цього Договору зроблені на дату підписання цього Договору. При підписанні змін та доповнень до цього договору, якщо Сторони не домовились про інше, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ гарантує, що гарантії, викладені у п. 2.3. цього Договору, підтверджуються ІПОТЕКОДАВЦЕМ на дату підписання цих змін та доповнень, вони є правильними та дійсними у всіх аспектах та будуть залишатись такими до моменту повного виконання зобов'язань по Договору позики та протягом дії цього Договору. 2.6. В разі смерті ІПОТЕКОДАВЦЯ, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право звернення стягнення на Предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання зобов'язань, забезпечених іпотекою. 2.7. У випадку виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань по Договору Позики не в повному обсязі, іпотека зберігає силу в повному об'ємі. IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 3.1. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право: 3.1.1. Перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження та користування Предметом іпотеки. 3.1.2. Вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ вжиття за власний кошт заходів, необхідних для належного збереження Предмета іпотеки. За порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов'язків щодо вжиття заходів, необхідних для збереження Предмета іпотеки, вимагати дострокового виконання зобов'язань за Договором позики, а в разі його невиконання - звернути стягнення на Предмет іпотеки. 3.1.3. Вимагати від будь-якої особи припинення дій, які можуть спричинити втрату, пошкодження, псування, погіршення стану чи знищення (загибель, втрату) Предмета іпотеки. Якщо Предмет іпотеки втрачено не з вини ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ і ІПОТЕКОДАВЕЦЬ його не відновив, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за Договором Позики та звернути стягнення на Предмет іпотеки. 3.1.4. У випадку, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язань за Договором Позики (а саме: повернення коштів повністю або частково), таке зобов'язання ІПОТЕКОДАВЦЕМ в повному обсязі або в частині виконано не буде, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право одержати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки, а саме: за рахунок коштів, виручених від реалізації Предмета іпотеки, одержати задоволення своїх вимог згідно п. 1.1 та 6.3 даного Договору на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами або залишити у своїй власності Предмет іпотеки шляхом погашення заборгованості за Договором позики за рахунок власних коштів у відповідності з цим договором. У разі недостатності коштів ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок іншого майна ІПОТЕКОДНРЖАТЕЛЯ. 3.1.5. При заміні боржника за Договором Позики іпотека за цим договором зберігається для нового боржника та не потребує внесення змін та доповнень до цього Договору. 3.1.6. Звернути на Предмет іпотеки стягнення згідно з цим Договором та законодавством України. 3.1.7. Здійснювати переоцінку Предмета іпотеки у зв'язку із змінами кон'юнктури ринку, а також у разі пролонгації Договору позики. 3.1.8. Брати участь в судах в якості третьої особи під час розгляду будь-яких спорів про Предмет іпотеки. 3.1.9. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має також інші права, передбачені цим Договором та законодавством України. 3.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний: 3.2.1. В порядку, встановленому чинним законодавством, надати відповідну інформацію до реєстратора для внесення відповідного обмеження та/або обтяження щодо предмету цього Договору, а також відомості про зміну їх умов, відповідно до ст. 4 ЗУ "Про іпотеку". 3.2.2. Після повного виконання зобов'язань за Договором Позики, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язується вжити необхідні заходи для зняття заборони на Предмет іпотеки та виведення його з реєстру іпотек протягом 30 (тридцять) календарних днів. 3.2.3. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має також інші обов'язки, передбачені цим Договором та законодавством України. 3.3. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 3.3.1. Сплачувати всі передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з користуванням Предметом іпотеки та укладенням цього договору. 3.3.2. Вживати за власний кошт всіх заходів, необхідних для належного збереження Предмету іпотеки, включаючи своєчасне проведення поточного ремонту, відновлення незначних пошкоджень, раціональну експлуатацію та захист Предмету іпотеки від незаконних посягань та вимог третіх осіб. Не припускати погіршення стану Предмета іпотеки та необґрунтованого зменшення його вартості понад норми амортизації (зносу). У разі пошкодження, псування, погіршення стану, виникнення недостачі чи знищення (загибелі, втрати) Предмета іпотеки: (а) за свій кошт і в строки, погоджені із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, відновити Предмет іпотеки до такого технічного і експлуатаційного стану, який існував на дату укладення цього Договору; (б) надати в іпотеку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ аналогічне за вартістю та ліквідністю нерухоме майно за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ; (в) негайно або в строк, визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, достроково виконати зобов'язання по Договору позики в повному обсязі чи у відповідній частині, в тому числі шляхом реалізації Предмету іпотеки; (г) здійснити встановлену ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ комбінацію дій, зазначених у пп. (а) - (в) вище. У разі пошкодження, псування, погіршення стану чи втрати Предмета іпотеки Сторони не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання цих подій складають двосторонній акт, у якому фіксується факт втрати, її обсяг та оціночна вартість пошкодженого (зіпсованого) Предмета іпотеки (виходячи з вартості, зазначеної у пункті 2.2. цього Договору). Якщо такий акт не складений у зазначений строк, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право призначити незалежного експерта (оцінювача), і доручити йому з'ясування вказаних питань. Визначена таким чином ринкова вартість втраченого Предмету іпотеки (його втраченої частини) буде вважатися вартістю втраченого майна. 3.3.3. Негайно у письмовій формі повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про будь-яку загрозу та про факти пошкодження, псування, погіршення стану чи знищення (загибель, втрату) Предмета іпотеки. Письмово сповіщати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про всі зміни, що відбулися, стосовно обставин, передбачених у п. 2.3. цього Договору, та будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, не пізніше 1 (однієї) доби з часу, коли ці зміни сталися. 3.3.4. Одержати згоду ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на вчинення дій, пов'язаних із зміною прав власності на Предмет іпотеки. 3.3.5. Не пізніше наступного робочого дня за днем внесення до Договору Позики змін та доповнень стосовно розміру суми позики, строків виконання зобов'язань щодо повернення суми позики - в строк, визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, укласти з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ нотаріально посвідчений Договір про внесення зазначених змін до цього Договору. 3.3.6. Без попередньої письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, протягом дії цього договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не вправі: - будь-яким способом відчужувати Предмет іпотеки (продавати, дарувати, міняти, тощо), або передавати в наступну іпотеку; - передавати Предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду (найм), позичку, користування, довірчу власність (в управління), до статутного фонду третьої особи, чи обтяжувати Предмет іпотеки іншим чином; - проводити будь-які роботи, що погіршують стан Предмета іпотеки; - здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, знищення, перебудування, перепланування, переобладнання, перетворення, або інший вплив на Предмет іпотеки, який міг би привести до зміни його площі або зміни інших характеристик Предмета іпотеки, викладених у пункті 2.1.1. цього Договору, знищувати Предмет іпотеки, проводити будь-які зміни предмету іпотеки, або вчиняти будь-які інші дії, наслідком яких є зміна статусу або цільового призначення Предмета іпотеки. У будь-якому випадку, вчинення таких дій не позбавляє ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права отримати задоволення своїх вимог за рахунок зміненого Предмета іпотеки; - видавати довіреності на користування та розпорядження Предметом іпотеки; - ставити будь-кого на реєстраційний облік за місцем знаходження Предмету іпотеки. При цьому ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний письмово попереджати до укладення відповідного договору набувачів Предмета іпотеки та осіб, за вимогами яких Предмет іпотеки обтяжується зобов'язаннями, про наявність іпотеки згідно цього Договору. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний документально підтвердити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ вчинене попередження та забезпечити включення положень про обтяження іпотекою до відповідних договорів. У випадку передачі Предмету іпотеки в оренду (суборенду) третій особі копія договору оренди (суборенди), зареєстрованого відповідним органом згідно вимог чинного законодавства України, надається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 3-х днів з моменту його реєстрації. 3.3.7. Нести всі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього Договору та додаткових Договорів до нього, внесенням відповідних записів до відповідних реєстрів. 3.3.8. У разі невиконання зобов'язань, забезпечених цим Договором, не перешкоджати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ у здійснені заходів, направлених на задоволення його вимог за рахунок Предмета іпотеки. 3.3.9. Письмово повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну прізвища, ім'я та по-батькові, місця фактичного проживання, реєстрації, номерів телефонів, ІПОТЕКОДАВЦЯ та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором. Вказана інформація направляється у 3-х денний строк з моменту виникнення таких змін з наданням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ копій відповідних документів. 3.3.10. У випадку звернення стягнення на Предмет іпотеки з метою виконання рішення суду, господарського або третейського суду чи виконавчого напису, прийнятого (вчиненого) на користь третьої особи, негайно письмово повідомити органи державної виконавчої служби чи іншу особу, яка здійснює звернення стягнення, про те, що це майно заставлене на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ згідно з цим Договором, і не пізніше наступного дня після направлення зазначеного повідомлення надіслати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ його засвідчену копію та засвідчені копії документів, що підтверджують факт звернення стягнення на Предмет іпотеки. 3.3.11.Уклавши цей Договір, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про ІПОТЕКОДАВЦЯ, відомі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та/або третім особам, у зв'язку з укладенням та виконанням даного Договору: Сторони також домовилися, що ІПОТЕКОДАВЕЦЬ згоден, з тим що ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ в обсязі, який буде визначено ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ самостійно з урахуванням вимог законодавства України. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ надає свою згоду на отримання та/або надання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ будь-яких даних та інформації, що стосується ІПОТЕКОДАВЦЯ та виконання ним умов цього Договору. 3.3.12. Своєчасно повідомляти про існування іпотеки, створеної за цим Договором, кожну третю особу, із якою ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має, або має намір укласти, будь-який правочин стосовно будь-якої частини Предмета іпотеки, або відносно якої ІПОТЕКОДАВЕЦЬ є чи стає будь-яким іншим чином зобов'язаним стосовно будь-якої частини Предмета іпотеки. 3.3.13. Негайно повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну документів, що стосуються Предмету іпотеки. 3.3.14. Не прописувати (не реєструвати) право проживання будь-яких осіб на території (площі/за адресою) Предмета іпотеки, без попередньо отриманої на те письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 3.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право: 3.4.1. Володіти та користуватись Предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення та умов цього договору. 3.4.2. Виключно за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ: - передавати Предмет іпотеки у наступну іпотеку; - відчужувати Предмет іпотеки; - передавати Предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування, тощо. 3.4.3. В будь-який час до моменту реалізації Предмета іпотеки припинити звернення стягнення на Предмет іпотеки повним виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання. 3.4.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має також інші права, передбачені цим Договором та законодавством України. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених дійсним договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв'язку з цим збитки, в тому числі сплачувати щоденно пеню в розмірі 1 % від фактичної суми заборгованості. 4.2. У разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов'язків, встановлених цим Договором та/або Договором Позики, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за Договором Позики , а в разі невиконання - звернути стягнення на Предмет іпотеки. 4.3. У разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов'язку попередити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до укладення цього Договору про всі відомі йому права та вимоги інших осіб на Предмет іпотеки, в тому числі і ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку, або надання ІПОТЕКОДАВЦЕМ недостовірних відомостей, що стосуються цього Договору, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за Договором позики та відшкодування ІПОТЕКОДАВЦЕМ завданих збитків. 4.4. У випадку порушення умов цього Договору, в тому числі за надання невірної/неправдивої інформації або утримання від надання інформації, що мала б істотно вплинути на дійсність та правомірність цього Договору, Сторона, що винна в попередньо зазначеному, несе повну відповідальність за їх наслідки, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. V. РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ 5.1. Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Предмета іпотеки, загибелі Предмета іпотеки несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, якщо це сталося з його вини. VI. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ (ДОГОВІР ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ) 6.1. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ будь-яких умов Договору Позики та/або цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або Договором Позики та/або законодавством України. У цьому випадку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надсилає ІПОТЕКОДАВЦЮ письмову вимогу про усунення порушення у зв'язку з яким ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки. В цій вимозі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання/виправлення порушеного зобов'язання у не менш ніж 30-ти (тридцятиденний) строк від дня направлення вимоги на адресу ІПОТЕКОДАВЦЯ, вказану в цьому Договорі, та попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ залишається без задоволення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ з наступного після закінчення зазначеного терміну дня набуває право розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки. Вказана вимога не перешкоджає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ здійснювати свої права на звернення стягнення на Предмет іпотеки без попереднього повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату Предмета іпотеки. 6.2. Звернення стягнення на Предмет іпотеки та його реалізація здійснюється або за рішенням суду, або на підставі виконавчого напису нотаріуса, або згідно з домовленістю сторін про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, згідно умов п.п. 6.2.1., 6.2.2. цього Договору. Право вибору способу задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, визначених цим Договором, належить ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ. СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ, ЩО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ЗА РІШЕННЯМ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ У НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ (ДОГОВІР ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ): 6.2.1. У випадку набуття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права звернення стягнення на Предмет іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ передає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ право власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання своїх зобов'язань за Договором Позики. Сторони домовились, що з моменту прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право зареєструвати своє право власності на Предмет іпотеки. Підписанням цього договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що він надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ згоду на перехід права власності на Предмет іпотеки до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за власним одноосібним письмовим рішенням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про придбання Предмета іпотеки у власність. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ підписанням цього договору засвідчує, що наявність будь-яких інших документів, крім цього Договору та письмового рішення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про придбання Предмета іпотеки у власність, для реєстрації права власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки не вимагається. Право власності на Предмет іпотеки переходить до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ з дати прийняття ним письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність. В такому випадку це застереження, згідно ст. 37 Закону України " Про іпотеку ", вважається Договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. З дати прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність цей Договір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для державної реєстрації права власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки. За домовленістю сторін про перехід до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на передане в іпотеку нерухоме майно сторонам зрозуміло, що права і вимоги інших осіб на предмет іпотеки, зареєстровані в установленому законом порядку, залишаються дійсними. Сторони домовились про те, що на протязі 3-ох днів з моменту переходу до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на Предмет іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предмета іпотеки. АБО: 6.2.2. У випадку набуття права звернення стягнення на Предмет іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право від свого імені продати Предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд на підставі договору купівлі-продажу з дотриманням умов, визначених в ст. 38 Закону України " Про іпотеку ". Ціна продажу Предмета іпотеки встановлюється за згодою між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, а якщо вони не досягли згоди - ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний визначити ціну продажу Предмету іпотеки на підставі висновку суб'єкта оціночної діяльності, який здійснюється за рахунок ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. В такому випадку це застереження згідно ст. 38 Закону України " Про іпотеку " вважається Договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. Договір купівлі-продажу Предмету іпотеки, укладений відповідно до цього пункту є правовою підставою для державної реєстрації права власності покупця на Предмет іпотеки, який в такому випадку є правовстановлюючим документом. Сторони домовились про те, що протягом 3-ох днів з моменту прийняття рішення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ про продаж Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предмета іпотеки. 6.3. Для відчуження Предмета іпотеки у відповідності з положеннями ст. 37, 38 Закону України "Про іпотеку", цим Договором, що грунтується на попередньому усному договорі, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає (уповноважує) ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ представляти інтереси ІПОТЕКОДАВЦЯ в відповідному приналежному Бюро технічної інвентаризації, комунальних органах, органах внутрішніх справ, органах державної влади та управління, органах по земельних ресурсах, ДЗК, органах місцевого самоврядування, адміністративних, комунальних, водо- енергопостачальних закладах та установах, газових компаніях, органах архітектури, енергонагляду, тепломережі, органах нотаріату та в інших установах, підприємствах та організаціях, подавати, оформлювати, замовляти та отримувати від імені ІПОТЕКОДАВЦЯ довідки, витяги, висновки, акти та інші документи, необхідні для реєстрації права власності на Предмет іпотеки, або підготовки Предмету іпотеки до продажу, або по питанню укладання договору купівлі-продажу Предмету іпотеки, в тому числі витяги з реєстру або про реєстрацію права власності, довідку з бюро технічної інвентаризації, іншу технічну документацію, що надається БТІ, інше, зареєструвати право власності ІПОТЕКОДАВЦЯ на Предмет іпотеки в місцевому Бюро технічної інвентаризації та отримати правовстановлюючий документ на Предмет іпотеки після його реєстрації в БТІ (у тому числі, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, реєстраційне посвідчення, тощо), пред'являти правовстановлюючі документи на Предмет іпотеки, усно та письмово звертатися, отримати дублікати правовстановлюючих документів на Предмет іпотеки в органах нотаріату та/або в інших установах, підприємствах та організаціях, сплачувати всі необхідні платежі, підписати договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі Предмету іпотеки, та нотаріально посвідчити їх, а також вчиняти інші дії, пов'язані з цим питанням. У разі продажу Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ отримати грошові кошти, виручені від продажу Предмету іпотеки та направити їх на відшкодування витрат та збитків ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, у тому числі на організацію продажу Предмету іпотеки, та погашення заборгованості за Договором позики. Якщо Предмет іпотеки буде продано за суму більшу, ніж сума заборгованості, витрат та збитків ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, залишок грошових коштів від його продажу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ повертає ІПОТЕКОДАВЦЮ, з вирахуванням зазначених в цьому договорі пені і неустойки. Сторони погодились, що це доручення надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ повний обсяг прав, необхідний для здійснення продажу Предмета іпотеки відповідно до ст. 38 Закону України "Про іпотеку". 6.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ замовити проведення оцінки Предмета іпотеки визначеним ІПОТЕКОДАВЦЕМ суб'єктом оціночної діяльності за рахунок ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, у разі виникнення необхідності, настання якої визначається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, зокрема, але не виключно, при настанні подій, які, відповідно до умов цього Договору, зумовлюють звернення стягнення на Предмет іпотеки. Сторони погодились, що це доручення надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ повний обсяг прав, необхідний для замовлення ним оцінки Предмету іпотеки у випадках, коли така оцінка необхідна згідно з цим Договором, у тому числі право на власний розсуд обрати суб'єкта оціночної діяльності, що проводитиме оцінку, право від свого імені укладати договір на проведення оцінки і т.д. 6.5. Після прийняття рішення про звернення стягнення на Предмет іпотеки та на період до його реалізації, з метою забезпечення його належного господарського використання, відповідно до його цільового призначення, а також отримання доходів, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ уповноважує ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на підставі цього Договору, вступити в управління Предметом іпотеки або передати його в управління третій особі шляхом укладення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ договору від свого імені. Управління Предметом іпотеки відповідно до цього пункту може здійснюватись ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, зокрема, шляхом передачі в найом (оренду), лізинг або інше платне користування. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ мають право підписати окремий договір про порядок спільного управління Предметом іпотеки, а також шляхи погашення ІПОТЕКОДАВЦЕМ боргу перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ. 6.6. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ цим зобов'язується співробітничати з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у набутті права власності Предмета іпотеки згідно з положеннями цього Договору. Зокрема, на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ без зволікань вчиняє будь - які дії, які на погляд ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, є необхідними для ефективного здійснення прав ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ щодо Предмету іпотеки. VII. ДОДАТКОВІ УМОВИ 7.1. Цей Договір набуває юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення. Всі витрати по нотаріальному посвідченню та державній реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою, внесення інформації до державних (єдиних) реєстрів несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ. 7.2. Зміни та доповнення до дійсного договору приймаються за домовленістю сторін в письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню (а у випадках, передбачених чинним законодавством України - державній реєстрації). 7.3. Всі повідомлення між сторонами здійснюються у письмовій формі. 7.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним із будь-яких причин, це не впливає на дійсність будь-яких чи всіх інших положень цього Договору. У такому разі, Сторони без зволікань проводять переговори з метою зміни недійсного положення таким чином, щоб після зміни, воно було дійсним і максимально відображало наміри Сторін при укладенні цього Договору стосовно відповідного питання. 7.5. Неврегульовані дійсним договором відносини між сторонами вирішуються у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законами України "Про іпотеку". За взаємною згодою сторін цей договір може бути розірвано. 7.6. Будь-які повідомлення, попередження, згоди та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій стороні на її поштову адресу рекомендованим або цінним листом (телеграмою) або доведені до відома іншої сторони кур'єром під розписку з ОВВ. Поштовою адресою кожної зі Сторін вважається поштова адреса, зазначена у цьому Договору або письмово повідомлена нею іншій Стороні. 7.7. Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього Договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов'язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі. 7.8. Цей договір складено у трьох примірниках - по одному для сторін та один примірник - нотаріусу, кожен з яких має однакову юридичну силу. 7.9.Обтяження об'єкта нерухомості іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ. 7.10. За взаємною згодою всіх сторін цього Договору нотаріусом накладається заборона на відчуження предмета іпотеки та іпотечне обтяження, в порядку встановленому законом, що є цілком відомим сторонам. VIII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН