(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец доверенности на распоряжение счетами

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, ________ місяця, _______ числа
Я, ПІБ___________, _________ року народження, податковий номер ___________, що проживаю за адресою: _____________,
попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним(и) та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним(и) усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця я звернувся(лась) добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб(особу), що приведені(а) нижче, що діють разом або кожен окремо:
ПІБ__________, що проживає за адресою: ______________________,

вчинити наступні дії від мого імені:
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ВСІМА БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ КРЕДИТНИМИ, ДЕПОЗИТНИМИ ТА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ, ЯКІ ОФОРМЛЕНІ НА МОЄ ІМ'Я, в будь-яких банківських установах України без виключень, а також будь-якими доходами (в широкому трактуванні/розумінні цього слова) пов'язаними з цими рахунками/договорами, в тому числі нарахованими відсотками за відповідними рахунками/договорами, але не обмежуючись цим.

ВІДКРИВАТИ НА МОЄ ІМ'Я ДЕПОЗИТНІ ТА ПОТОЧНІ РАХУНКИ ТА ВІДПОВІДНО ВНОСИТИ НА ЦІ РАХУНКИ ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗНІМАТИ ЇХ, в будь-яких банківських установах України без виключень.

ЗАМОВЛЯТИ, ОДЕРЖУВАТИ В ТОМУ ЧИСЛІ ПОНОВЛЮВАТИ БУДЬ-ЯКІ БАНКІВСЬКІ КАРТКИ БУДЬ-ЯКОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ.

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма юридичними та фізичними особами в тому числі, але не обмежуючись в будь-яких банківських установах України, та в будь-яких інших державних установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності та галузевої приналежності з усіх питань, в тому числі але не обмежуючись з питань обслуговування відповідних кредитних, поточних та депозитних рахунків, укладення, зміни, поновлення та розірвання договорів по зазначеним вище рахункам, при цьому в кожному окремому випадку визначаючи всі їх умови на свій власний розсуд.

Для чого надаю право:
- поповнювати, вносити, перераховувати та знімати грошові кошти з будь-яких рахунків, що відкриті на моє ім'я;
- подавати та одержувати від мого імені заяви, довідки та документи (в тому числі договори та грошові кошти, без обмеження їх розміру);
- мати право розпорядчого підпису на всіх/будь-яких необхідних фінансових документах;
- підписуватись за мене при здійсненні повноважень;
- сплачувати належні з мене платежі, а також вчиняти всі інші юридично-значимі дії, пов'язанні з виконанням цієї довіреності.

Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю,
ст. ст. 57, 59-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 162-179 Податкового кодексу України, мені нотаріусом роз'яснено.
Також мені нотаріусом роз'яснено, що при посвідчені Довіреності нотаріусом не перевіряється факт приналежності та обтяження зазначеного в цій Довіреності майна.
Довіреність видана строком на ТРИ РОКИ, та дійсна до ________ _________ дві тисячі шістнадцятого року включно, з правом передоручення третім особам.
Мені відомо про мої права та обов'язки як довірителя. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).
В тексті довіреності технічних, логічних та інших помилок немає, всі відомості вказані вірно та особисто мною перевірені. Мені роз'яснено, що виправлення помилок можливе тільки під час оформлення довіреності особисто Довірителем, якщо помилки будуть виявлені пізніше - вимагається посвідчення нової довіреності, за власний рахунок.
Ця Довіреність, на моє прохання, набрана нотаріусом з моїх слів, при цьому, Довіреність мною, особисто вголос прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписана мною особисто.