Частный нотариус / Киевский нотариальный округ / Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Бланк образца договора купли-продажи квартиры

4.91/5 (11)

Приобретение или продажа квартиры посредством оформления соответствующего договора купли-продажи, это наиболее распространенный способ оформления сделок такого типа, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Безусловно, в зависимости от обстоятельств оформления и характеристик недвижимости, которая отчуждается, договор купли-продажи квартиры будет иметь свои особенности, но есть общие для всех договоров подобного плана элементы, а именно:

 1. паспортные данные сторон сделки
 2. технические характеристики квартиры
 3. техпаспорт квартиры (обычно указывается в дополнении к договору)
 4. документ, на основании которого продавец владеет квартирой
 5. наличие государственной регистрации права на квартиру
 6. гарантии со стороны продавца о том, что квартира не пребывает в под запретом отчуждения, арестом, залогом и другими обременениями
 7. продавец обязуется передать покупателю все документы, которые имеют к квартире отношение
 8. договорная стоимость квартиры
 9. оценочная стоимость квартиры
 10. сроки и процедура оплаты продавцу
 11. сроки и процедура освобождения квартиры продавцом
 12. момент перехода рисков от продавца к покупателю

Д О Г О В І Р

К У П І В Л І – П Р О Д А Ж У

К В А Р Т И Р И

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

  1. Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених­­ у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру N _____________________ в будинку N ____________________________________________

(цифрами і прописом)                                                                    (прописом) на вулиці _____________ в місті ________________ (надалі іменується “квартира”).

  1. Квартира складається з ___________ кімнат жилою площею ____________ кв. м та кухні. Загальна площа квартири становить ________________________________ кв. м

____________________________________________________________________________. (прописом) Основні характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N 1 до цього Договору.

  1. Квартира належить Продавцю на підставі ___________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. (вказати документ, який підтверджує право власності Продавця на квартиру)

  1. Право власності Продавця на квартиру зареєстровано у ____________________________________________________________________________,

(вказати відомості про державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру) що підтверджується ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. (вказати документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру)

  1. Продавець гарантує, що квартира належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
 • Продавець зобов’язується передати Покупцеві одночасно з переданням квартири усі документи, що стосуються квартири та підлягають переданню разом із нею згідно із чинним законодавством України та вимогами, що звичайно ставляться.
 • Договірна ціна квартири за цим Договором складає _______________________.

(прописом)

  1. Оціночна (інвентаризаційна) вартість квартири за цим Договором становить __________________________, що підтверджується _______________________________.

 

(прописом)                                                               (документ)

  1. Сплата договірної ціни квартири Продавцю здійснюється Покупцем у ____________ строк після державної реєстрації цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві грошових коштів у розмірі, що визначений у п. 6 цього Договору.
  2. Будь-які витрати, пов’язані із укладенням цього Договору покладаються на _____________.
  3. Продавець зобов’язується звільнити квартиру з членами своєї сім’ї не пізніше _____________________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.
  4. Перехід права власності на квартиру від Продавця до Покупця відбувається з моменту його державної реєстрації.
  5. Момент переходу ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження квартири збігається з моментом звільнення квартири Продавцем та членами його сім’ї.
  6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  7. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у порядку, що визначений чинним законодавством України.
  8. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його державної реєстрації та діє протягом строку достатнього для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.
  9. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
  10. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Підписи сторін:   ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/ ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/ Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор купли-продажи квартиры обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com

4.91/5 (11)