logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Образец договора пожизненного содержания (Досмотра)

Договор досмотра или договор пожизненного содержания обычно оформляется между двумя сторонами, одна из которых называется Приобретателем (Набувач), а другая Отчуждателем (Відчужувач).
Отчуждатель – в большинстве случаев нетрудоспособное лицо, которое нуждается в материальной и другого рода помощи.
Приобретатель – это лицо, которое взамен за досмотр, денежные выплаты, помощь в хозяйстве или другие действия, получает недвижимость после смерти Отчуждателя.

Именно договором пожизненного содержания определяются

 1. Условия и формы досмотра и оказания помощи нетрудоспособному лицу (Отчуждателю)
 2. Условия и процедура перехода недвижимого имущества в собственность Приобретателя

Необходима консультация по оформлению договора пожизненного содержания?

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Місто Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ВІДЧУЖУВАЧ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________,

далі – НАБУВАЧ, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – “Сторона”

попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

уклали цей договір про таке:

 1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору садибу, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується “садиба”), а Набувач взамін цього зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.
 2. Садиба, що передається за цим Договором, складається із:

2.1. Земельної ділянки, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “Д”:

– місце розташування земельної ділянки _____________________________;

– площа земельної ділянки _________________________________________;

– цільове призначення земельної ділянки _____________________________;

– правовий режим земельної ділянки ________________________________.

2.2. Житлового будинку, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “А”:

– місцезнаходження (адреса) _______________________________________;

– загальна площа _________________________________________________;

– житлова площа _________________________________________________;

– кількість поверхів _______________________________________________;

– кількість кімнат та допоміжних приміщень _________________________.

2.3. Літньої кухні, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “Б”:

– загальна площа _________________________________________________.

2.4. Льоху, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “В”:

– загальна площа _________________________________________________.

2.5. Наземних і підземних комунікацій.

2.6. Інші характеристики садиби наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N  до цього Договору.

 1. Відчужував засвідчує, що садиба на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ______________, що підтверджується ____________________, а також те, що садиба не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.
 2. Сторони визначили ціну садиби у розмірі _____________________(_________________________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором становить _________________, що підтверджується ____________________.
 3. Набувач зобов’язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату житлового будинку, що передається за цим Договором, розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою 1 – 2.
 4. Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена Сторонами в розмірі _____________(_____________________________________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.
 5. Відчужувач передає Набувачу садибу в строк __________ шляхом __________ в порядку__________________.
 6. Цей Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
 7. Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору.
 8. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.
 9. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на ________________________________.
 10. Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст.
 11. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.
 12. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підписи сторін:

ВІДЧУЖУВАЧ ___________________________________________________/_____________/

НАБУВАЧ       ___________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса
01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор пожизненного содержания, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com

  * выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.