Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір довічного утримання, договір догляду

Договір довічного утримання (див. зразок) укладається між двома сторонами, одна з яких зазвичай є непрацездатною і через непрацездатність готова передати нерухомість іншій стороні, яка натомість за гроші, допомогу, догляд та ін. (визначається умовами договору) отримає цю нерухомість після смерті непрацездатної особи.

У договорі викладаються:

 1. Зобов’язання щодо непрацездатної сторони (відчужувача);
 2. Умови переходу нерухомого майна до того, хто здійснює догляд (набувач).

Нотаріус:

 1. Перевіряє договір на відповідність законодавству;
 2. Пояснює сторонам наслідки укладання договору;
 3. Засвідчує та реєструє договір.

Особливістю укладання договорів довічного утримання є присутність одночасно двох факторів – непрацездатну сторону хвилює гарантія виконання викладених у договорі зобов’язань сторони набувача, а сторону, яка здійснює огляд, хвилює можливість отримання законного, гарантованого та безболісного права власності на майно.

Це зумовлено, з одного боку, юридичною неписьменністю, а з іншого, інформацією у ЗМІ про випадки коли, непрацездатну сторону обманювали відбираючи житло без надання належного огляду або, коли сторона, що здійснює догляд та огляд не могла отримати нерухомість через появу об’єктивних чи суб’єктивних обставин – юридично неписьменний договір, законні родичі та спадкоємці, інші обставини.

Зразок договору довічного утримання, догляду

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Місто Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ВІДЧУЖУВАЧ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________,

далі – НАБУВАЧ, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – “Сторона”

попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

уклали цей договір про таке:

Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору садибу, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується “садиба”), а Набувач взамін цього зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.
Садиба, що передається за цим Договором, складається із:
2.1. Земельної ділянки, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “Д”:

– місце розташування земельної ділянки _____________________________;

– площа земельної ділянки _________________________________________;

– цільове призначення земельної ділянки _____________________________;

– правовий режим земельної ділянки ________________________________.

2.2. Житлового будинку, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “А”:

– місцезнаходження (адреса) _______________________________________;

– загальна площа _________________________________________________;

– житлова площа _________________________________________________;

– кількість поверхів _______________________________________________;

– кількість кімнат та допоміжних приміщень _________________________.

2.3. Літньої кухні, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “Б”:

– загальна площа _________________________________________________.

2.4. Льоху, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою “В”:

– загальна площа _________________________________________________.

2.5. Наземних і підземних комунікацій.

2.6. Інші характеристики садиби наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N до цього Договору.

Відчужував засвідчує, що садиба на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ______________, що підтверджується ____________________, а також те, що садиба не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.
Сторони визначили ціну садиби у розмірі _____________________(_________________________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором становить _________________, що підтверджується ____________________.
Набувач зобов’язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату житлового будинку, що передається за цим Договором, розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою 1 – 2.
Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена Сторонами в розмірі _____________(_____________________________________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.
Відчужувач передає Набувачу садибу в строк __________ шляхом __________ в порядку__________________.
Цей Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору.
Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.
Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на ________________________________.
Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст.
Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.
Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
Підписи сторін:

ВІДЧУЖУВАЧ ___________________________________________________/_____________/

НАБУВАЧ    ___________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса
01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Документи

Документи на посвідчення договору довічного утримання (догляду):

 1. Паспорт;
 2. Ідентифікаційний номер за ДРФО;
 3. Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно, якщо відчужується транспортний засіб, то потрібно свідоцтво на транспортний засіб обов’язково з відміткою про зняття з реєстрації для відчуження;
 4. При продажу землі або транспортних засобів, експертна грошова оцінка;
 5. При даруванні землі, нормативна грошова оцінка;
 6. При відчуженні землі без відчуження будинку, довідки про відсутність будівель з БТІ та місцевої ради;
 7. При відчуженні землі за державним актом у якому відсутній кадастровий номер, то потрібна довідка із земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номера;
 8. При відчуженні житлового нерухомого майна форма № 3 з ЖЕКу;
 9. При відчуженні землі довідка про обмеження із земельних ресурсів;
 10. При відчуженні нерухомого майна (крім землі), довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації (Виписка з Реєстру права власності);
 11. При відчуженні корпоративних прав потрібно свідоцтво про 100% формування статутного капіталу;
 12. Якщо власником/співвласником майна є фізична особа віком до 18 років, то потрібне Рішення (дозвіл) опікунської ради;
 13. При даруванні між особами 1 ступеня кревності свідоцтво про реєстрацію шлюбу або свідоцтво про народження, залежно від ситуації;
 14. При відчуженні сумісного майна згоди співвласника/способників або чоловіка;
 15. Якщо стороною/сторонами є юридична особа, то потрібне, Свідоцтво, Статут, Довідка зі статистики, Протокол вищих зборів, Витяг з державного реєстру юридичних осіб.

Обов’язки набувача.

У тексті договору довічного утримання обов’язково наголошується, що набувач майна зобов’язаний надавати відчужувачу довічно матеріальне забезпечення, а також усі види огляду (опіки) з їх конкретизацією або без такого та визначається грошова оцінка матеріального забезпечення, яка встановлюється за згодою сторін.

У разі зобов’язання набувача забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому передано за договором довічного утримання, у тексті договору зазначається конкретно певна частина приміщення, в якому відчужувач або третя особа має право проживати.

Розірвання договору довічного утримання.

Розірвання договору довічного утримання за згодою сторін, у тому числі внесення змін до договору, оформляється нотаріусом на підставі правил, викладених у відповідній Інструкції.

Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, у якому визначаються умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення утримання замість придбання права власності на житловий будинок, квартиру, інше нерухоме майно або отримання одноразової грошової виплати.

Особливості оформлення договору довічного утримання.

Договори довічного утримання (догляду) засвідчуються нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження.

Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я.

Набувачем майна за договором довічного утримання може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, яке належить їм на правах спільної сумісної власності, договір довічного утримання може бути засвідчений після визначення частини цього співвласника у спільному майні або визначення порядку користування цим майном між співвласниками.

При посвідченні договору довічного утримання накладається заборона відчуження майна в установленому порядку, що робиться напис на всіх примірниках договору.

У разі смерті фізичної особи — набувача за договором довічного утримання (догляду) за відсутності у неї спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання (догляду) нотаріус за письмовою заявою відчужувача припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний надпис посиланням на відповідну статтю Цивільного кодексу України.

Факт смерті набувача підтверджується свідоцтвом державного органу реєстрації актів громадянського стану про смерть.

Відчужувачу повертається приєднаний до примірника договору довічного утримання первинний правовстановлюючий документ на майно або його дублікат, що міститься у справах нотаріуса. Разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання цей правовстановлюючий документ (або його дублікат) подається до відповідного реєструючого органу для перереєстрації.

Обов’язки набувача за договором довічного утримання переходять до спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, яке було передано відчужувачем.

Якщо спадкоємці відмовилися від прийняття цього майна або якщо у набувача немає спадкоємців, договір довічного утримання припиняється, відчужувач за його заявою набуває права власності на майно, що було предметом договору.

Замовити договір довічного утримання, договір догляду / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах