Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір позики

Бувають ситуації, коли може знадобитися зайняти або дати у позику певну суму грошей або якусь річ. У такій ситуації для того, щоб підтвердити факт передачі грошей чи речей, існують 2 можливі варіанти – розписка та договір позики (див. зразок).

Щодо розписки – людина, яка взяла в борг, може виявитися недобросовісною, заявити в суді, що це не її підпис або що він позичав набагато меншу суму. Розгляд та різноманітні експертизи, наприклад, справжності почерку, можуть затягнутися надовго і коштувати недешево.

Серед договорів, що засвідчуються нотаріусами, саме договір позики робить угоду захищеною та врегульованою з правової точки зору, ніж звичайна розписка.

Відповідно до договору позики одна сторона (позикодавець) зобов’язується передати іншій стороні (позичальнику) гроші або інші речі, а позичальник зобов’язується повернути таку ж суму грошей або речі в такій же кількості і такої ж якості. Договір позики може вважатися укладеним з передачі предмета позики (зазвичай, грошової суми) позичальнику.

Для складання договору позики найкраще звернутися до нотаріуса, у такому разі Ви гарантовано отримаєте кваліфіковану допомогу при його складанні, а також, у разі потреби, грамотну консультацію у разі виникнення спірних питань. Якщо у вас є питання щодо складання чи супроводу процедури позики, звертайтесь до нотаріуса Майдибура Оксана Василівна.

Документи

Для посвідчення договору позики (інакше кажучи позички) сторони повинні пред’явити нотаріусу паспорт та довідку з ідентифікаційним номером. Приймаються лише оригінали цих документів.

  1. Паспорт;
  2. Ідентифікаційний номер за ДРФО.

Зразок договору позики

ДОГОВІР ПОЗИКИ
Київ, дві тисячі _________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми,

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків _________ ), що зареєстрований за адресою: _________, іменований далі як “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, — з однієї сторони,

та

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків _________ ), що зареєстрований за адресою: _________,, іменований далі як “ПОЗИЧАЛЬНИК”, — з другої сторони,

разом іменовані як “СТОРОНИ”,

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки від укладеного договору, керуючись Главою 54, а також ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України,

уклали цей договір про таке:

ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ гроші в сумі _________ (_________) гривень, _________ копійок.
Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.

СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що:
а) договір позики є безпроцентним;

б) розрахунок щодо повернення суми позики має здійснюватись наступним чином, щомісячно повертатись по 20 000,00 грн. до 15 числа кожного наступного місяця, що йде за місяцем укладення цього Договору, але в будь-якому випадку загальна сума позики має бути повернена не пізніше _________ року (_________).

в) виконання зобов’язання за договором має бути здійснено готівкою за адресою: _________ або за іншою адресою, визначеною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

ПОЗИЧАЛЬНИК має право дострокового повернення позики або її частини.
При неповерненні суми позики своєчасно (тобто по _________ року (_________) ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред’явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплати штрафу п’яти відсотків від простроченої суми та пені 0,5 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочки.
В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса, що буде свідчити про своєчасне виконання ним умов цього боргового документа.

ПОЗИЧАЛЬНИК – з однієї сторони, та ПОЗИКОДАВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та повідомляють усім зацікавленим у тому особам, що:

у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;
при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
Позикодавець стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються ним за цим Договором, він у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебував та не перебуває, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є його особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які він передає по цьому Договору;
Позичальник стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно отримуються нею за цим Договором, вона у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуває та не перебувала, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть її особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які вона отримує по зазначеному Договору позики.
Після повернення боргу, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну заяву про одержання грошей, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально.
Без цієї заяви борг вважається таким, що не повернутий.

Про умови позики, чинність правочину, порядок укладання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного кодексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України “Про нотаріат” нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз’яснено.
6.1         Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 6 цього договору статей Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”, їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими для них, немає.

Особливі умови Договору:
У випадку, якщо отримана від Позичальника сума коштів виявиться недостатньою для погашення повної суми заборгованості Позичальника за цим Договором, Позикодавець має право стягнути її на свій розсуд, якщо інше не буде погоджено між Сторонами.
У випадку, якщо будь-яка із Сторін не скористалася будь-яким з прав наданих їй цим Договором або чинним законодавством України, це ні в якому разі не означатиме відмову Сторони скористатися таким правом в будь-який час в майбутньому.
Зміни та доповнення до цього Договору здійснюються шляхом складання єдиного документу у тій самій формі що і основний Договір, який стає невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими особами обох Сторін, окрім випадків, передбачених цим Договором.
Будь – які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись направленими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на адресу Сторін, що вказані в цьому Договорі, або на адресу, повідомлену Позикодавцем, що вручені особисто Сторонам.
Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
Відступлення права грошової вимоги за цим Договором Позикодавцем до третіх осіб допускається без погодження із Позичальником, але з обов’язковим наступним письмовим повідомленням Позичальника, на його адресу проживання, протягом трьох робочих днів з дня такого відступлення.
Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього Договору.
Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі.
Договір складений та після прочитання його тексту нотаріусом вголос на українській мові, після особистого прочитання ПОЗИКОДАВЦЕМ і ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, підписаний у трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура Оксана Василівна а інші на бланках _________ і _________, відповідно видаються ПОЗИКОДАВЦЮ і ПОЗИЧАЛЬНИКУ.
ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Позичальник:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Плосвідчувальний напис нотаріуса

Заява

Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою письмовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються мною за цим Договором, я у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебував, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я передаю по зазначеному Договору.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто вголос прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ _____________________________________________________________/__________/

Заява

Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою письмовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно отримуються мною за цим Договором, я у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебувала, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я отримую по зазначеному Договору позики.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто вголос прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Умови укладання договору позики.

За договором позики (позички) одна сторона передає інші гроші або речі. При цьому обумовлюються умови та строки повернення позики позичальнику. Договір позички набирає чинності з передачі позичальнику обумовленої у ньому суми коштів чи предмета (предметів).

Якщо в позики береться сума, що у 10 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, або предмет такою вартістю — договір має бути укладений у письмовій формі. Якщо позику дає юридична особа, договір не може бути усним навіть за мінімальної вартості.

Підтвердити укладення договору позики можна розпискою позичальника отримання грошей чи іншого об’єкта договору позичальником.

Фізичною чи юридичною особою, яка позичила кошти, має право отримувати відсотки від позичальника: їх розмір може бути обумовлений у договорі позики або ж вони можуть нараховуватися автоматично (відповідно до облікової ставки Нацбанку України).

Повернення позички.

Строки та порядок повернення позички позичальником встановлюються договором позики. Якщо предметом договору були кошти, а речі, повернуті господарю вони мають бути у тому кількості і у тому стані, у якому передавалися позичальнику.

Якщо у договорі сказано, що позичка має бути повернена не у визначений строк, а на вимогу позичальника, то задовольнити цю вимогу позичальник зобов’язаний протягом 30 днів з моменту пред’явлення.

Безвідсоткову позику позичальник може повернути позичальнику достроково (якщо заборона цього не встановлено самим договором).

Порушення договору позичальником.

Той, хто не повернув позику вчасно позичальнику, буде зобов’язаний сплатити її в порядку, встановленому статтею 625 Цивільного кодексу України. До статей 549-552 цього ж кодексу доведеться звернутися, якщо позичальник не повернув вчасно речі та в результаті має сплатити неустойку. Розмір неустойки нараховується, починаючи з дня повернення позики, встановленого відповідним договором, до дня, коли взяті у борг речі повернули фактично.

Договір позики може встановлювати повернення позички з розстрочкою (частинами). Якщо позичальник повертається чергову частину боргу не у встановлений термін (із запізненням), позичальник може вимагати достроково повернути частину позики, що залишилася, або сплатити відсотки (право на їх отримання встановлено Цивільним кодексом України, стаття 1048).

Заперечення договору позики в судовому порядку.
Якщо позичальник не отримав від позичальника кошти чи речі відповідно до договору (або отримав — але менше, ніж зазначено у договорі), він може оскаржити договір у суді. Якщо сума договору така, що він міг бути укладений лише письмово, суд, виносячи рішення, не може спиратися виключно на усні домовленості та свідчення свідків.

Однак усе це може бути прийнято судом до відома, якщо стане очевидним, що договір був укладений внаслідок насильства, обману або що до злочинної змови вступили позичальник та представник позичальника.

Якщо свої зобов’язання за договором не виконує позичальник, до суду може звернутися позичальник, у тому числі з вимогою дострокового повернення позички.

Трансформація боргу на судове зобов’язання.

Якщо борг виник як наслідок процедур купівлі-продажу чи оренди, сторони за взаємною згодою можуть перекваліфікувати борг у позичкове зобов’язання та прописати у відповідному договорі терміни та умови повернення вже не боргу, а позички.

Стаття 1047 Цивільного кодексу України встановлює правила заміни боргу кредитним (позиковим) зобов’язанням у формі, передбаченій для договору позики.

Замовити договір позики / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах