logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Нотариус Киева Оксана Майдыбура

Нотариус Майдыбура Оксана Васильевна, Киев

Образец договора займа денежных средств

Довольно часто находясь между выбором документа для оформления факта займа денежных средств, люди из двух вероятных документов, расписка и договор займа, выбирают расписку.

С человеческой точки зрения, это понятно – не нужно никуда идти, составлять отдельный документ и заверять его у нотариуса.
Достаточно чтобы человек, который занимает деньги, написал на простой бумаге текст о том, сколько денег и на какой период (хотя и об этом часто забывают) он занял.

В большинстве случаев, такая бумажка (а документом ее сложно назвать) несет только одну функцию – “устрашения” заемщика, не представляя из себя сколь-нибудь юридически значимого документа, по которому можно было бы рассчитывать на своевременный и в полном объеме возврат денежных средств.
Расписка должна содержать целый набор свойств и процедур для того, чтобы в случае не возврата займа появилась возможность вернуть деньги, при этом, только через суд с затратами на иски, экспертизы и прочее.

В отличие от расписки, договор займа – это документ, который будучи заверенным у нотариуса имеет такую юридическую силу, что в случае недобросовестности заемщика, вернуть занятые деньги будет быстро, надежно и просто.

Необходима консультация по оформлению договора займа?

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Київ, дві тисячі _________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми,

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків _________ ), що зареєстрований за адресою: _________, іменований далі як “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, — з однієї сторони,

та

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків _________ ), що зареєстрований за адресою: _________,, іменований далі як “ПОЗИЧАЛЬНИК”, — з другої сторони,

разом іменовані як “СТОРОНИ”,

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки від укладеного договору, керуючись Главою 54, а також ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України,

уклали цей договір про таке:

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ гроші в сумі _________ (_________) гривень, _________ копійок.

Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.

 1. СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що:

а) договір позики є безпроцентним;

б) розрахунок щодо повернення суми позики має здійснюватись наступним чином, щомісячно повертатись по 20 000,00 грн. до 15 числа кожного наступного місяця, що йде за місяцем укладення цього Договору, але в будь-якому випадку загальна сума позики має бути повернена не пізніше _________ року (_________).

в) виконання зобов’язання за договором має бути здійснено готівкою за адресою: _________ або за іншою адресою, визначеною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК має право дострокового повернення позики або її частини.
 2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто по _________ року (_________) ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред’явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплати штрафу п’яти відсотків від простроченої суми та пені 0,5 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочки.

В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса, що буде свідчити про своєчасне виконання ним умов цього боргового документа.

ПОЗИЧАЛЬНИК – з однієї сторони, та ПОЗИКОДАВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та повідомляють усім зацікавленим у тому особам, що:

 • у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
 • розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 • володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;
 • при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
 • договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 • договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
 • правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 • цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 • Позикодавець стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються ним за цим Договором, він у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебував та не перебуває, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є його особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які він передає по цьому Договору;
 • Позичальник стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно отримуються нею за цим Договором, вона у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуває та не перебувала, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть її особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які вона отримує по зазначеному Договору позики.
 1. Після повернення боргу, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну заяву про одержання грошей, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально.

Без цієї заяви борг вважається таким, що не повернутий.

 1. Про умови позики, чинність правочину, порядок укладання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного кодексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України “Про нотаріат” нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз’яснено.

6.1         Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 6 цього договору статей Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”, їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими для них, немає.

 1. Особливі умови Договору:
 • У випадку, якщо отримана від Позичальника сума коштів виявиться недостатньою для погашення повної суми заборгованості Позичальника за цим Договором, Позикодавець має право стягнути її на свій розсуд, якщо інше не буде погоджено між Сторонами.
 • У випадку, якщо будь-яка із Сторін не скористалася будь-яким з прав наданих їй цим Договором або чинним законодавством України, це ні в якому разі не означатиме відмову Сторони скористатися таким правом в будь-який час в майбутньому.
 • Зміни та доповнення до цього Договору здійснюються шляхом складання єдиного документу у тій самій формі що і основний Договір, який стає невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими особами обох Сторін, окрім випадків, передбачених цим Договором.
 • Будь – які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись направленими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на адресу Сторін, що вказані в цьому Договорі, або на адресу, повідомлену Позикодавцем, що вручені особисто Сторонам.
 • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
 • Відступлення права грошової вимоги за цим Договором Позикодавцем до третіх осіб допускається без погодження із Позичальником, але з обов’язковим наступним письмовим повідомленням Позичальника, на його адресу проживання, протягом трьох робочих днів з дня такого відступлення.
 • Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього Договору.
 • Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі.
 • Договір складений та після прочитання його тексту нотаріусом вголос на українській мові, після особистого прочитання ПОЗИКОДАВЦЕМ і ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, підписаний у трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура Оксана Василівна а інші на бланках _________ і _________, відповідно видаються ПОЗИКОДАВЦЮ і ПОЗИЧАЛЬНИКУ.

ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Позичальник:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Плосвідчувальний напис нотаріуса

Заява

Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою письмовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються мною за цим Договором, я у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебував, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я передаю по зазначеному Договору.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто вголос прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ _____________________________________________________________/__________/

Заява

Київ, дві тисячі дев’ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою письмовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно отримуються мною за цим Договором, я у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебувала, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які б могли поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я отримую по зазначеному Договору позики.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто вголос прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор займа, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна: